ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ګ ې ې
ړ ګ ږ ې

ېړۍ ې ړ
ړ ې څ ې

ګړ ې ګ ې ړ ې
ګ ګ ې

ې ې ې ړ сې ړېږ
ې ې
 
"" ې ټټ
ې څ ې ې ې
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .