ښ

  ړۍ ڼ

 
: ې ...

 

 

: ې ...
....
ېښ ې ...
څ
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .