ښ

  ړۍ ڼ

 

 

ې ګ ګ
ǡ ګ ګ


ی ډې ګ


ګ ګ ګ

ړې ګړې ې
ګڼ ټ ګ

Ә
ګ

Ӂږۍ
څ ښ ې څ ګ


 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .