ښ

  ړۍ ڼ

 

 

ېښ ې ې
ځ

ډې ې ګ ړ
ډې ړ ړ ړ

ړ ې ټ ی
΁

! ی ښ ړ
΁ ې

ځ
ې ښ

ړ ښې
ګ ښ


 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .