ښ

  ړۍ ڼ

 

 

ړې ړ ښ ۍ
ښې ې ګ ې ۍ

ډې ګ ې ې ې
ړ ې ې ی ې
ړ ې ښ ې
ډې ې ې ۍ
ښې ې ګ ې ۍ

ښ ې ې
ې ې ې
ړ ې څ ې ې
ټ ټ ې ΁ ړ ۍ
ښې ې ګ ې ۍ

ې ټ ې ړګ ېړې
ې ې ې
ې ې ې ړې
ګې ګډ ۍ
ښې ې ګ ې ۍ

ۍ ݡ ړ
ړ
΁
ړې ۍ
ښې ې ګ ې ۍ

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .