ښ

  ړۍ ڼ

 

 

ې ځ
ښې ې ې ې ځ

څ ړ ې ې ې ځ ړ
ځ

ې ې ې ې
ځ


ې ې ځ

څ ې ې
ځ ې ځ

څ ې ړی
ګې ې ځ

ښ
ړ ې ې ځ

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .