ښ ""

  ړۍ ڼ

 
    ی

ښی

 

ډۍ 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .