ښ ""

  ړۍ ڼ

 ګ ړ       

ګ     

       

ښې ځې       ړ

ړ ځ ǘړ     

ځ ې         ږ

       ګ ړ

Ǎ ې ږ        ګ

       

ړ         څ

! ې!       

ې ګې ګځې!        ې

!         

ړ !        ې

ړ ې        

ې          ې ږ

ګ ړ         ΁ ږ

ګ           ځ ډږ

          ΁ ږ

ړ            

ې           څ ǘړ

ښ ڼ ې          ړ

ګځږ          ړ

ړ ښ          ګ ړ

ږ              ګ

          

јټ

 

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .