ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ځ
ډۍ

ې ј
ԁې ډۍ ړ
ې ڼǘې ښې ښ
ړ ې Ǎ ګې
****

ځ ې ښې ې
ې ԁې ښېې
ې ې
****
څ
ړ ې ی
ګ
ړ ښ
****
ύ ګ
ېړ ړ ې ې ې ې
ې ګ ګې
ې ې ږ Ԙې ې ې
****
ې ړ ډې
ې ښ
ې ې
څېړې ښ
****
ې ې ډې
ګ ډې ږ
ې
ې ډېږ
****
ړ

ی ې ې ړ
ڼ
****
ې
ګ ړې
ې ې
ړ ې ΁ ʘ
****
ښ ې ې ګ
ې ې ښږ ګ
څ ې
ې ږ ګ


26\03\1382

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .