ښ ""

  ړۍ ڼ

 


ېړ ګ ې
ګ
ې ړ
ګ
ږې ړ
ټ ږ ې
ې ړ ې څ

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .