ښ ""

  ړۍ ڼ

 
     

  ځǘ

 ېګ ԁ ې ǘړ

ښǁېۍ ې ی

ې ی ی ښ

ې ې ځ څ ې ښ

ې ј ټ

ې ې ې ې څ

ې ې   ې  ګډ

ې ې ې ې

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .