ښ    " "

  ړۍ ڼ

 

 

ی ښ ی
ې ی ړ ګ ی
ګړ ې
څ ی

 

ۍ ...
: ...
: ...
: څ ې...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .