ړۍ ڼ

   ښ    "   " 
 
ی ې ې ې
ړ ړ ΁ ړ
څ ګې ښ

ړی
ی
ځ ې ټ ړ ی
ې

ډې
ی ی ړ ې ی
ې ې ی ی ګ
ی ې ې ی

ې ې ې ړ ې Ϙړ
ی ېښ ی ی
ړ ی
ړی یﺉ ی ډیی

ې ی
یښی
ځ ړ
ړې ې

ې ګ ښ
ی ی ې ړ ǘې
ړګ ې ی
ی ی ییǘې

ی ی
ǁ ګ Ϙړ
ǁ ړې څ څ
ې ټ ګ ړ

ې ی ې ی ی
ځ ځ ړۍ
΁ یې ΁ ځ ړ
ǁ ی ړۍ

ې ی ی
ې ړګ
΁ ګ
ی

ې ԁ ځ ځ ی ړ
ی ی
څ څ
ښ څ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .