ړۍ ڼ

   ښ    "   " 
 ټ ړ
یی ړ ی
یې ρ یې Ӂ ی
ې ی ړ  ی
ښ
ی ړ
یې Ϙ
ې э ړ 
ې ې ړ
ې ې ټ ې ګ ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .