ړۍ ڼ

   ښ    "   " 
 
Ǎې
څې ې ې ښ
ې ړې
ې ύړ
ړې
ې ړې
څ ډې ې ړ
ې ښ ې ګ ې
ۍ ԁ ګ
ې
ټېې
ې ې
с ې
ځټېې
ې ې
ړ
ې ې
ی !!!
΁ ې
ې ړ
ې ې ې
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .