ړۍ ڼ

   ښ    "   " 
 څ ې ېې ې ې ΁ ې
ړې ځ ګ ې
ړګ
ې ې ې
ې ځ ې ړ
ښې ېې ګ ې
ډې ې ې ΁ ځ
ږ ې
ښ ګ ې ې ړ
Ӂ ې
ګ ې
ټ ې ې ې ې
 

ېښ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .