ښ   ګ

  ړۍ ڼ

 
ې ې...

څ ې Ȑ ې
ې
( )
ې Ȑ
ې ԁ ې
( ϐ)
 

 

ړ ګې...
...
ټې...
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .