ښ   ګ

  ړۍ ڼ

 

ړ ګې

ړ ګې
ې ځ
ی ې
ڼ ځ
ړ
ې ځ
ړ ی
ې ځ
΁ ړ
ې ځ
 


 

ښ   ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .