ښ   ګ

  ړۍ ڼ

 

ې ې...
 

ې ې ځ ړ
ې
ې   ښ ې
Ӂ ۍ ړ
ې ې   ی ې
ې ې ړ
ګ
ې
ې ې
ړ

۱۳۷۳


 

ښ   ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .