ښ   ګ

  ړۍ ڼ

 

...

Ӂ ښ

ې ښ

ښ ښ

ځ ښ

ځ ښ


 

ښ   ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .