ښ ی ""

  ړۍ ڼ

 
( ύ ګې...)


ې ځ ټ ڼې څ ی.

ړ ړ څ ې
ګ ېږې ځ ې

( ې ړ...)
( ډ...)
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .