ښ ی ""

  ړۍ ڼ

 ډ ی ښ
  ټۍ ښ
 
 ښ ی ګۍ
  ی ټ ښ
 
  ی ی ی ی ګ
 څ ی ښ
 
  ې ګ ښ ښې یی
  ی ګ ګ ګ ې ښ
 
  ګ ګ ې څ ی
  ښ ځ ښ
 
  " " ی څ
  ڼ ې ښ
 
 ې ړ ګ ښی ګ
  ړۍ ښ
 
  ې ې ګی
  ټ ګ ې ΁ ړ ښ

ښ ی ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .