ښ ی ""

  ړۍ ڼ

 ې ړ ې ړې
ې ې

ې Ӂی ی ڼ ې
  ی     ې

ی   څ      ی
ې   ګ ڼ ې 

ړ ړ څ ې
ګ ېږې ځ ې

ښ ی  
ی ې

ې ی ΁ ڼ јړ
ړی څګ
 

ښ ی ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .