ښ ی ""

  ړۍ ڼ

 

 

ګې ې ړ ې ګ
یې یې ې ګ

ښی ې ځ
ی ې ګ

ټټې ګې    
  ې  ې  ې    ګ

    ې ی ې
ی ې یښ ې ګ

ې ی ې
ګ ړګ ځګ ې ګ

ی یې ې
ې ګې یې ې ګ

 

ښ ی ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .