ښ ""

  ړۍ ڼ

 
 

 

څۀ ې ې!

 

: ...
: ې ړ ...
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .