ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ې ړ ښې ی
ټ ی ی!!

ۀ ې
ی

ډې ی
ې ی

ۍ ی
ږ ی ې ی
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .