ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ې
څۀ ښ

څ ۀ
ې

ګ ΁ ړ
ې ې

ځ ې ې


"" ې ې ې ټ
څۀ 쿿

څۀ ې ې!


٢٠٠٣ ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .