ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 ړی ې څ ې ۀ
ی ښ ی
ی
ګ ښې یښ ډېې ې
ښې ی!

ګ
ړ ښې ی

ډېې ې
ډې ی
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .