ښ ""

  ړۍ ڼ

 
 


 

 

ږ ی
 
 
 
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .