ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ږ ی

ځې ΁ ې ې
ړ ې ښې ې
ې ړ ΁
ګ ې
څ ږ ې
ړ ډ ې
ې څ څ
څ ې
ی ې ې
ې ړی ړی څ ې ې
ې څ ې
ډېې ې ې ې
ړ ړ ې ړ
څ ΁ ݘ ې
ی ګ ږ ې ې ګ
ځی ړ ټ ې
څ ې
ړ ې
ښ ې ې ګ ړ
ګۍ ې ې ې ګ ې
ې ې
ې ې ې
ې ڼ ځ
ې ې ې
ې ډېې ړې ې ټ
ې ې ې ې
ې ې
ډ ې
ې Ϙ
ې ېښ ې
ې ړ ځې ډې
ې ښې ې ې ګ ې
ې ړ ې ړې ی
΁ ډ ې

 

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .