ښ ډǘ " "

  ړۍ ڼ

 

 

ې ې ې
ې ځ
ې ې ې

ډې ګډ
ښ ټټ ګ
څ

 

ګې
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .