ړۍ ڼ

   ښ ډǘ " "
 

ګې

ې ې ې
ې ځ
ې ې ې

ډې ګډ
ښ ټټ ګ
څ

ې ګ
ې ښǁۍ ټ
ښ ږ

ې ې ږ
ې ځې ګښږ
ې

ې څې ې ڼ ډې
ۍ ې ګې
ې

ې څګ ې ښ
ې څ
ډ ټ ې څ

ټ ګ
ږ ګ ښ
ګ

ږ
ړ ȍ ړ
ښې ې

ټ
ې څ ګ
ۍ ټ Ӂې ړ

څۀ ښ ۀ

ې ۀ

ۀ ې ې ۀ
ګ ۀ ځ


ګ
ږ ړ
ځ ښ ې ې

ې ږ
ځ
ږ ځ ړې

ږ ډې
ې ې
ې ې ګې ې ې ې

ږۀ ړ
ډې ې ړې ږ څګ
ګ ږ

΁ ѡ
ږ ې ې
ې ې ې


ړ ښ ړ
ړ ښې
ې ډ ځې ې ۀ

ټ ښې ې ې ۀ
ې ۍ ړ
ډې ټ ډ

ښ څګ ې
ې ښې ې ې
ړ ښې ڼې ې


ۍ
ې څ ګ ړ
ښ ېȍګ ړ
ې ږ ښې
ې

ړ ړ
ǁ
ې ې ګې


ړ ګ ې ځ
ې ړ ړې
ې ټ


ړ ګ
ې ډې ې ړ


ړ ږ ړ
ږ ې
ښ


ې ې ړ
΁ ې
ګ ښ ې ښې ځ
ې ګ


ټ ړ ټې
ړ ې ړ
ې ېړۍ

څګ ږ څګ ې
ې
ې ې ې ګړ ې сې
ې ړ Ӂ ېڅې ښې
ګړې ښ


ړ
ښې ښ
ښ


ې
ړږ
ځې ړ

ې ښ ٰ
ې ګ
΁ ې ې ښ

Ӂ ې ځ ې
ږ ږ ږ
ښې ΁ ړ


ۍ ړې
ګې ې ګ ګ
ې ې

ې
ښې ګ
ړ

څ
ځې ې
ټ ځ


څ څ
ې ډ ښې ڼ
ې ښې

ډ
ځې ې ۍ ېږ
Ӂې ګ ې

Ӂ ې ې ړ
ګ ې
ګ ې ګ

Ӂ ښ ې ګځ
ې ښ ړ
ګځ

ې ړې
ښ
ډ ړ

ۍ څ ټ ې
ې ګۍ ې ګ
ګ

ګ
ې ې ې
΁ ۍ ګ

ې ګې ګ
ښې
ړ ګ


څ ې ږ
ړ ܁
ږ ګ ړږ

ې ړې
ږ ې
܁ې ې

Ӂږۍ ې
΁ ښ ړ
ې ې

΁
ې
ې

ږ ې ګې ړ ږ
ښ ښǁې
ڼګ

ځ ړګ ې ږ

ڼ ړ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .