ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

ګ

ړ
ړګ

ښ ړ
څ ړ

ړ ټ ټټ ټټ ړ
ġ

ړ
ګ


()

20/2/1369

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .