ښ ()

  ړۍ ڼ

 
ډ ې

ښی ې ( )

ې ۍ ګ ښ
 ρښ ږ ې ګډ

 

ښ   ی
ې     
  
   
ږ ګ ګ  
ې    
Ӂې ې
ښ
ګ
ګ
 
 
 
 

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .