ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

ې ېڅ
ړ ې ښې ې

ې ېې ګځې ې ړ څ
ې ړ

ې ګ
ړ ې

ې ې ګړۍ ړ
ېږ ې ې

ې ړ Ҙړ
ېڅ ې

ړ ړ
ې  ()

Ԙ Ș

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .