ې ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ېې ې
ښې ګې ګې ې

ې ې ې ړې
ګ ې

ې ړ ې ړ
ړ ې ګۍ

ړ ې ېې ې ې
ځ ې ځ

Ԙ ې ې
ې () ǘ

  ې ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .