ې ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ρښې

ښې ی
ې јړی

ښ ښ ȍ
ې ګ

ښی ګ ښې
ې

ګ ښې
ې ړی ی

ښې ښې
ښ ښې ې

ې ې ې ګ ښې
ډې

ښ ې
Ǎې јړی ی

ړ ړ
ړ ې ړ

ښјړ ې ΁ ړ ګڼ
ې ی ړ

ټ ړ ښې ښ
ې јړی ی

ګښ
ګ ږ ښې

ی ږ


( ) ې
ښې ی

  ې ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .