ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

څټ
ې ې ړ ې
 
ې ښځI ټ
ې јړ
ی ې ې
ې څټ ې ډ
څ
ې څ ړ

٢٠٠٢ -٩ -٢٥

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .