ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

څ ې ړ


ې ړ ټ
ې ېړ ړ ګ

څ Ӂ ې
ې ې

څ ې ځ
ې ې


ړ

ږ ړ
΁


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .