ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

  ې

څ یږ
ۍ ړ یږ

΁ ړ ړۍ
څې ې ږ یږ

څ ې ېښې
څ یی یږ

ځ ړ ښې ې
څ ړ ې یږ

یښ ړ ΁ ې
یڅ ړ یږ

ی ǁ ې ی ی
ګی څ ې یږ

ګ Ӎ  ې ړ ی
ړ ښ ځی یږ
 


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .