ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 ې ې ې ې څ ړ
ې ښ ړ

ې ې ې ې ړ ې
ې ړ ې

ې ې څ ې ټ
ې ښ

ې ې څ ې ګ
ې ړی ګ

ې ې څ ې ړ
ې ې ګګ

ې ې ښ ې
ې ګ ښ

ې ې څ ې ړ
ې ې ګ ې

ې ې څ ټې Ӂږۍ ځ
ې ې ј ړ

ې ې ې ې ړ
ې ړ ښ

ې ې څ ې ې
ڼ ې ټ
 


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .