ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 څ ی ځ ې
څ ې ې

ښ ې
ې

ې ښ
ې ې ې

ډ   ښځ
ې

ۍ ې
ښ ې ګړ ԁ ې
 


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .