ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ې

ې ګ ې ګ
ګ ې ډ Ԙ ګ ګ

ګ
ې ی ې

ې ګ ې
څ ګې ړ

ټۍ ې ړ ې ګ
ې ې

څ ې ې څ
څ ې ړ ې څ

ې ې ی ړ
ښ ې ړ

ړ јې ړ
ј ړ

ԁ څ ږ
ې

ې ړ ږ
څ ګ ې ښ

ې څ
ډې ی
 


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .