ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

  ی

ې
ړ ړ ې

ښ ړ ې
ې ې


ړ ې

Ӂ ښږ ې ې
ې

ې ې ځ ړ
ښ ښ

ښ
څ ې ې ښ

ړ
ې ې ټ

ګګ
ټ ې ې ړ

ځ
ټ

ږ ې ګ ړ Ӂ ټی
ړ ګګټ

 
څګ

јړ ځ
с

ړ ډ
ډ
 


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .