ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ی ګ


ې څ څ ې ړې
ښېې ړې

΁ ې
ټې ې ې ړې

ېږ ګځ
ړ ې  ې ې ړې

ۍ ګ
ېښې ړې

ې ړ ی ړ
څ ǘې ړې

ې ې
څ ې ې ې ړې

ې ګ
ځې ې ې ړې
 


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .