ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ی ځ ګ ۲۱ېړۍ ی ځ ګ ی
ې ی څ ی ی.


یې ې

ی ډ ی ډ
ݘ ی ړ

ړ ډ ې ۍ ی
ګ ۍ ی

ȍ ګ ې ی ړ
ی ګ یې ګې ړې ګې

ږ ݘ ړ ی ڼ ځی
ی ې

ښځ ی ی
ډ ګ ی ږ ځ

ګ ړ ی ړ یې ی ی
ی

ږ ۍ ړ ی
ی

ډ ګ ې ړی
ی یې ځ ی ی

ډ ړی ی ۍ
ی ګ ې ې ی

ړ ې
ګ ې ې ځ

څګ ې ړ ې ی ښ
څ یې ې ګړ ړ

ې ی
ې یې ټ ی

ی ی ې ی ړ ی
یښ ګ یې ګ ې


 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .