ې ږ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 ې

ګ !
ګړ ښې
....
ې ښ ښې
ګړې
ې ړ ښې
ېږې ...
ټ
ǁټ
ړګ ې ې
څ
ګ
ړې څېې ې
ې ې
ې ې
ې ې ې

ې ږ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .