ې ږ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ښ ې
ښ ګۍ ې
ښ ې
ې څ ېږۍ ې
ې ړ
ې
ښې ځۍ ې ږ
ګ ې
ګ ې

ې ږ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .