ې ږ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ې ټې ې ړ ې ې
Θې ې ې


ښ ې ې ې
 
ې ې
ځ ښې ې ې

ې ېې ېې
ې ې
 
ښې ې ګ ړې
ې ې ې
 
ښ ې ʘ
ړ ګې ې ې
١٣٧٠/١١/١٦

ې ږ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .