ړۍ ڼ

  ښ     " "
 

ی

ԁ ځ
܁
ښ ړ
܁ږ ړ
܁ږ ځ
ډ ړ
ټ ܁ ځ
ړې ې ځ ړ
څ
ǁ
ԁ Ӂ ځ
ښ
Ӂږۍ
ړی ې ږ
ښ
Ӂ ځ ԁ
ډ ښی ې ی ی
څښ ې
( ) ډ

ټ
Ӂږ ډ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .